Connect with us

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας είναι από έγκυρες πηγές παρόλα αυτά ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές ημερομηνιών ή ακυρώσεις για τις οποίες δεν έχουμε ενημερωθεί.

Αποστολή δελτίων τύπου στο info@stagenews.gr


Loading Events

« All Events

Ε. ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ – Ε. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, 2024 @ 21:00

18€

Ε­λευ­θε­ρία Αρ­βα­νι­τά­κη & Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη

Ξανά Μαζί”

ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Special guest: Shantel & Θω­μάς Κων­σταν­τί­νου

Οι πο­λυ­α­γα­πη­μέ­νες ερ­μη­νεύ­τρι­ες που σά­ρω­σαν το πε­ρα­σμέ­νο κα­λο­καί­ρι όπου κι αν εμ­φα­νί­στη­καν προ­ξε­νών­τας αλ­λε­πάλ­λη­λα κύ­μα­τα χα­ράς και ξε­ση­κώ­νον­τας το κοι­νό, ε­πι­στρέ­φουν το 2024 βά­ζον­τας νέες στά­σεις στο χάρ­τη με τις εμ­φα­νί­σεις τους.

Η αύρα και η δύ­να­μη της Ε­λευ­θε­ρί­ας Αρ­βα­νι­τά­κη βρί­σκε­ται στην ταυ­τό­τη­τα των πιο ε­πι­τυ­χη­μέ­νων live στην ι­στο­ρία των ελ­λη­νι­κών συ­ναυ­λι­ών και στο δι­α­χρο­νι­κό ρε­περ­τό­ριο που όλοι α­γα­πά­με να τρα­γου­δά­με. Το ε­κρη­κτι­κό τα­πε­ρα­μέν­το της Ε­λε­ω­νό­ρας Ζου­γα­νέ­λη σε συν­δυ­α­σμό με τη με­γά­λη γκά­μα των ε­πι­τυ­χι­ών της, την το­πο­θε­τεί δι­καί­ως πολύ ψηλά στη νε­ό­τε­ρη γε­νιά ερ­μη­νευ­τών.

Η συ­νύ­παρ­ξή της επί σκη­νής με την Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη θε­ω­ρή­θη­κε η συ­νερ­γα­σία της χρο­νι­άς, και δί­καια, αφού οι δύο τρα­γου­δί­στρι­ες α­πο­τε­λούν ση­μαν­τι­κά κε­φά­λαια της ελ­λη­νι­κής δι­σκο­γρα­φί­ας και έ­χουν τη δική τους ξε­χω­ρι­στή θέση στην καρ­διά του κό­σμου. Η σύμ­πρα­ξή τους στη σει­ρά εμ­φα­νί­σε­ων με τίτ­λο “Μαζί” ήταν το μου­σι­κό γε­γο­νός των σε­ζόν που προ­η­γή­θη­καν, από τα ε­πα­να­λαμ­βα­νό­με­να sold out στη μου­σι­κή σκη­νή VOX στην Α­θή­να, μέ­χρι την τε­ρά­στια ε­πι­τυ­χία το κα­λο­καί­ρι του 2023. Η α­γά­πη του κοι­νού που τις α­κο­λου­θεί πι­στά σε κάθε εμ­φά­νι­σή τους α­πο­θε­ώ­νον­τάς τες, ο­δή­γη­σε την Ε­λευ­θε­ρία Αρ­βα­νι­τά­κη και την Ε­λε­ω­νό­ρα Ζου­γα­νέ­λη να ε­πα­να­λά­βουν την ε­ξαι­ρε­τι­κά ε­πι­τυ­χη­μέ­νη πε­ρι­ο­δεία τους, προ­σθέ­τον­τας αυτή τη φορά πό­λεις στις ο­ποί­ες δεν εμ­φα­νί­στη­καν πέρ­σι, στην Ελ­λά­δα αλλά και στην Κύ­προ.

Η συ­νάν­τη­ση της Ε­λευ­θε­ρί­ας με την Ε­λε­ω­νό­ρα συ­νι­στά μία συ­νερ­γα­σία που α­πο­λαμ­βά­νουν τόσο οι ί­δι­ες όσο και το κοι­νό, που δεν χορ­ταί­νει να βλέ­πει τις δύο χα­ρι­σμα­τι­κές γυ­ναί­κες να αλ­λη­λο­συμ­πλη­ρώ­νον­ται και να ξε­ση­κώ­νουν η μία την άλλη, αλλά και τους θε­α­τές. Η Ε­λευ­θε­ρία α­να­σύ­ρει από την πλού­σια δι­σκο­γρα­φία της μου­σι­κούς θη­σαυ­ρούς, ενώ στο πρό­γραμ­μά τους, το έν­τε­χνο συ­ναν­τά το λα­ϊ­κό τρα­γού­δι και η συγ­κί­νη­ση συ­να­γω­νί­ζε­ται τη δι­ά­θε­ση για χορό και ξε­φάν­τω­μα. Η χη­μεία που μοι­ρά­ζον­ται οι δύο ερ­μη­νεύ­τρι­ες φτι­ά­χνει ένα ε­κρη­κτι­κό κο­κτέιλ που ο κό­σμος δεν χορ­ταί­νει να το συν­δυ­ά­ζει με τα κα­λο­καί­ρια του.

Συντελεστές

Μαζί τους μια δε­μέ­νη ο­μά­δα από 7 δε­ξι­ο­τέ­χνες μου­σι­κούς:

Μι­χά­λης Κα­πη­λί­δης: τύμ­πα­να

Νί­κος Μέρ­μηγ­κας: μπου­ζού­κι, λα­ού­το, λαύ­τα, μαν­το­λί­νο

Βα­σί­λης Νησ­σό­που­λος: μπά­σο

Δη­μή­τρης Στα­σι­νός: η­λε­κτρι­κή & α­κου­στι­κή κι­θά­ρα

Δη­μή­τρης Τσά­κας: σα­ξό­φω­νο

Στέ­λι­ος Φραγ­κούς: πι­ά­νο, πλή­κτρα

Ντί­νος Χατ­ζη­ι­ορ­δά­νου: α­κορ­ντε­όν

Καλ­λι­τε­χνι­κή ε­πι­μέ­λεια: Λήδα Ρου­μά­νη

Πα­ρα­γω­γή: SOLAR PRODUCTIONS / PURE ART


Προπώληση more.comΑκολούθησε το Stage News στο Google news και μάθε όλα τα τελευταία νέα.


 

Details

Date:
Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου, 2024
Time:
21:00
Cost:
18€
Event Category:

Venue

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
Αθήνα, Αττική Ελλάδα + Google Map

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας μας είναι από έγκυρες πηγές παρόλα αυτά ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές ημερομηνιών ή ακυρώσεις για τις οποίες δεν έχουμε ενημερωθεί.

Αποστολή δελτίων τύπου στο info@stagenews.gr